คณะครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

นายสุรวุฒิ นักปราชญ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุดตา ศรีอ่างเงิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพัทธวรรณ เหลาไชย
ครู คศ.3

นางจีราพร นักปราชญ์
ครู คศ.3

นางกาญจนา ลากูล
ครู คศ.3

นางประภาพรรณ คิดถูก
ครู คศ.3

นายอนุรักษ์ มีคำทอง
ครู คศ.3

นางปราวีณา ธาตุบุรมย์
ครู คศ.3

นางพรรณวิภา ปักษ์เหนือ
ครู คศ.3

นางสาววนิดา เทพาลุน
ครู คศ.3

นางรัศมี สนั่นนารี
ครู คศ.3

นายสุชาติ ธาตุบุรมย์
ครู คศ.3

นายเอกอนันต์ บุดดาดวง
ครู คศ.3

นางสาวกานต์ธิยาภรณ์ พันมุณี
ครู คศ.3

นางนิภาอร สมบูรณ์
ครู คศ.3

นายอมฤต ณรงค์ใย
ครู คศ.2

นายฤทธิรากรณ์ แสงฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวกฤษณา งามสอาด
ครู คศ.2

นายวัลลภ ปักษ์เหนือ
ครู คศ.2

นายอุทัย แสนคำ
ครู คศ.2

นายจุฑาธร สุขศาลา
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรษา ขุนจ่าเมือง
ครู คศ.1

นางทานตะวัน อิทธิยา
ครู คศ.1

นายวีระพันธ์ โสเมืองฮาม
ครู คศ.1

นางสาวฐิติมา ประเสริฐศิลป์
ครู คศ.1

นายอิศรา ภาระบุตร
ครู คศ.1

นางสาวนาริฐา มัญจาวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวรัฐนันท์ พุทไธวัฒน์
ครู คศ.1

นายอัศวิน สุวรรณกูฏ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุมารี ลีปา
พนักงานราชการ

นางสาวปิยวัลคุ์ ดีแป้น
พนักงานราชการ

นางสาวปัญจรัตน์ ศรีทองแสง
พนักงานราชการ

นายศราวุธ เพียเอีย
พนักงานราชการ

นายอาทิตย์ เพชรเวียง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอุไรรัตน์ จันเทพา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวไพรวัลยา สัตย์ธรรม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทาริกา แก้วทุม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายคมสัน ศรีอัดชา
นักการภารโรง

นายประดิษฐ์ แก่นบุดดี
พนักงานขับรถ

นายชาญศักดิ์ จันทร์ซุย
นักการภารโรง

นายอุทัย ชนะบุญ
นักการภารโรง