ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

   

   
   

นายนิคม   จำปานิล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
 

 

 

 

 

นายวิชิต   เถาว์เมฆ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

         
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์

นางสาวพรรณวิภา นาสุริวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางกาญจนา    ลากูล

นางรัศมี    สนั่นนารี

นายอุทัย   แสนคำ

นางสาวพัชราวดี  ใจแน่น

 

 

     
         

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวกานต์ธิยาภรณ์  พันมุณี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางจีราพร   นักปราชญ์ นายสุชาติ   ธาตุบุรมย์ นางนิภาอร   สมบูรณ์ นางปราวีณา   ธาตุบุรมย์
 
นางสาวโสภณา   ไชยคำ นายบัญญพนต์     เภาอ่อน นางสาวปิยวัลคุ์     ดีแป้น นางสาวปัญจรัตน์    ศรีทองแสง  
         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวกฤษณา  งามสอาด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายไพฑูรย์   รุ่งภาษา นางสาวเพ็ญนิภา  ทองโคตร

ายทรงฤทธิ์   แก้วพรม

 
         
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 

นายณิชชานน  แหลมคม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายฤทธิรากรณ์  แสงฤทธิ์

นางสาวสุพรรษา  ขุนจ่าเมือง

นางสาวลภัสรดา  หันทะรักษ์

 

         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

นางทานตะวัน   อิทธิยา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวีระพันธ์  โสเมืองฮาม

ายพร้อมพล  บรรทุมพร

นายสุทธิพงษ์   สุจิตร นางสาวพนิดา   แสนเหลา
         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

   

นางพัทธวรรณ   เหลาไชย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาววนิดา   เทพาลุน

นายวัลลภ   ปักษ์เหนือ

   
         
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   

นายประวัติ   ยามา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางประภาพรรณ   คิดถูก นายนฤนาถ   เหล่าสีคู    
         
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

นายอมฤต   ณรงค์ใย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอนุรักษ์   มีคำทอง นายเอกอนันต์   บุดดาดวง นางสาวิตรี   ด้วงตะกั่ว  

   

นายสมาน   มงคลการ

 

นายจุฑาธร    สุขศาลา

 

นางสาวสุมารี   ลีปา

   
 
นักการภารโรง
 
นายอำมาตย์   เรืองฤทธิ์ นายเพชรราษ   อนุแสน นายคมสัน   ศรีอัดชา นายบัญชา   เพียชามาตย์